Strona główna» PRZEGL¡DY OKRESOWE
Biuro Usług Projektowych Krzysztof Wo¼niakowski
ul. Słowiañska 16
59-300 Lubin
tel. 76 840 13 19
tel. 604 414 730
fax. 76 744 27 97
Napisz do nas

PRZEGL¡DY OKRESOWE

Przeprowadzamy kontrole obiektów budowlanych we zakresie nastêpujących bran¿:

- architektoniczno - budowlanej,

- konstrukcyjno - budowlanym,

- elektrycznej,

- instalacji gazowych,

zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego. Okresowe kontrole budynków mieszkalnych wykonujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych u¿ytkowania lokali mieszkalnych.

Po ka¿dej kontroli sporządzamy protokół kontroli, który dołączamy do Ksią¿ki Obiektu Budowlanego (KOB)

Dla budynków oraz budowli, które nie posiadają zało¿onej Ksią¿ki Obiektu Budowlanego proponujemy wykonanie przeglądu 5-cio letniego oraz zało¿enie KOB.

Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie dla ka¿dego obiektu, uwzglêdniając jego parametry charakterystyczne.

Oferujemy rzetelne kontrole, atrakcyjne ceny oraz szybki czas realizacji.

Kompendium wiadomości nt. przeglądów budowlanych:

Art. 62 ustawy Prawo Budowlane:

1. Obiekty budowlane powinny byæ w czasie ich u¿ytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcê kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji nara¿onych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników wystêpujących podczas u¿ytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeñ słu¿ących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do u¿ytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno byæ objête równie¿ badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeñ, osprzêtu, zabezpieczeñ i środków ochrony od pora¿eñ, oporności izolacji przewodów oraz uziemieñ instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomiæ właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego u¿ytkowania obiektu ka¿dorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

5) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzglêdnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb u¿ytkowych:

a) co najmniej raz na 2 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;

6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeñ chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagañ u¿ytkowych o mocy chłodniczej nominalnej wiêkszej ni¿ 12 kW.

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, nale¿y dokonaæ sprawdzenia wykonania zaleceñ z poprzedniej kontroli.
1b. Instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powy¿ej 20 kW starszymi ni¿ 15 lat powinny byæ poddane jednorazowej kontroli obejmującej ocenê efektywności kotła oraz dopasowania kotła poprzez porównanie go z wymaganiami grzewczymi budynku.

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

3. Właściwy organ ? w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego czêści, mogącego spowodowaæ zagro¿enie: ¿ycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa mienia bąd¼ środowiska ? nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a tak¿e mo¿e ¿ądaæ przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego czêści.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny byæ dokonywane, z zastrze¿eniem ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrolê stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 oraz ust. 1b, powinny przeprowadzaæ osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeñ, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolê stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzaæ:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim ? w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności ? w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeñ mechanicznych.

7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich czêściej, ni¿ zostało to ustalone w ust. 1, mo¿e byæ określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.